ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียน

 1. การรับสมัคร
  รับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สายวิทย์-คณิต  สายศิลป์-คำนวณ  และสายศิลป์ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน)

   

 2. ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาล 1-3
  2.1 เตรียมอนุบาล   อายุ 2 ขวบ
  2.2 อนุบาล 1  อายุ 3 ขวบเต็ม นับถึงวันที่ 15 พฤษภาคม
  2.3 ขายใบสมัคร ติดต่อที่ห้องธุรการในวันทำการ

   

 3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 4
  ขายใบสมัคร ติดต่อที่ห้องธุรการในวันทำการ
   
 4. สถานที่รับสมัคร
  ซื้อใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ 

   

 5. กำหนดสอบ
  5.1 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาล 1-3 ยื่นใบสมัคร และสัมภาษณ์ ตามวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสมัคร
  5.2 ช้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 4 ยื่นใบสมัคร สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตามวันเวลาที่กำหนดในใบสมัคร

   

 6. วิชาที่สอบ
  6.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทดสอบ 4 วิชา คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และจริยธรรม
  6.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทดสอบ 6 วิชา  คือ ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  และจริยธรรม

   

 7. การประกาศผลสอบ
  7.1  ชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 ทราบผลทันทีหลังการสัมภาษณ์
  7.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศผลสอบหลังจากสอบ 3-5 วันทำการ ทราบผลสอบได้ที่หน้าห้องธุรการ และทางเว็บไซต์  www.klw.ac.th
   
 8. หลักฐานการสมัคร ชั้นเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 4
  8.1  ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนแล้ว (พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่าย)
  8.2  สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครพร้อมตัวจริง (ตัวจริงคืนให้) (เฉพาะ อ.1-ป.1)
  8.3  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา-มารดา พร้อมตัวจริง (ตัวจริงคืนให้)
  8.4  ใบแสดงรับศีลล้างบาป (เฉพาะผู้ที่เป็นคาทอลิก)
  8.5  ใบรับรอง/หนังสือรับรอง
          8.5.1  หนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาชั้นอนุบาล 3 สำหรับนักเรียนที่สอบเข้าประถมศึกษาปีที่ 1
          8.5.2  ใบรับรอง (ปพ.7) หรือสำเนา ปพ.6 (อย่างใดอย่างหนึ่ง) สำหรับนักเรียนที่สอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4
  8.6  รูปถ่ายชนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน (ติดในใบสมัครให้เรียบร้อย)
  8.7  แฟ้มสะสมผลงานหรือสำเนาเกียรติบัตร
  8.8  ใบรับรองแพทย์/บัตรสุขภาพ (เฉพาะชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 เท่านั้น)

   

 9. การยื่นใบสมัคร
  ยื่นที่ห้องธุรการ ตามวันเวลาที่ระบุในใบสมัคร

   

 10. การประกาศผลสอบ
  10.1  ชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 ทราบผลทันทีหลังการสัมภาษณ์
  10.2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศผลสอบหลังจากสอบ 3-5 วันทำการ ทราบผลสอบได้ที่หน้าห้องธุรการ และทางเว็บไซต์  www.klw.ac.th

   

 11. การมอบตัว
  นักเรียนที่สอบผ่านทุกระดับชั้น พบผู้อำนวยการพร้อมมอบตัวและชำระเงิน ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศผลสอบ

   

 12. การแจ้งย้ายจากโรงเรียนเดิม
  นักเรียนต้องเตรียม ปพ.1, ปพ.6, ปพ.8 (โดยนำมาให้ในวันมอบตัว)

   

 13. เอกสารประกอบการย้ายสถานศึกษา
  13.1  สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง
  13.2  รูปถ่ายชุดนักเรียนอย่างถูกต้องขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป