ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตัวแทนครูร่วมประกวดสื่อการเรียนการสอน เขต 1

    โรงเรียนได้จัดให้มีการประกวดสื่อการเรียนการสอนของคุณครูขึ้นเพื่อหาตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมประกวดในระดับเขตการศึกษาที่ 1 ของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยมีคุณครูตัวแทนของกลุ่มสาระที่เข้าร่วมประกวด  ดังรายชื่อต่อไปนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประเภทสื่อประดิษฐ์นางสาววราภรณ์ศรีวรกุล
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ประเภทสื่อประดิษฐ์นางสาวปราณีวาณิชกมลนันทน์
ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์นางสาวศธัญยาศรีวสุธากุล
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ประเภทสื่อประดิษฐ์นายพงษ์ฤทธิ์ชุนลิ้ม
ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์นางสาวดาวเรืองตลุตกำ
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประเภทสื่อประดิษฐ์นางสาวบังอรยี่สุ่นเทศ
ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์นางสาวกรรณธิยาเสริมทอง
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
ประเภทสื่อประดิษฐ์นายวิรุฬห์แสงเรือน
ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์นางวิไลวรรณโพธินิล
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ประเภทสื่อประดิษฐ์นางสาวชฎาธรเดชา
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
ประเภทสื่อประดิษฐ์นางฐิติรัตน์กลางประพันธ์
ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์นางสาวนิพวรรณนาสมศรี
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ประเภทสื่อประดิษฐ์นางสาวอารียาเซ็นเชาวนิช
ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์นางเปรมศรีน้อยยาโน
   
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประเภทสื่อประดิษฐ์นายไพสนธ์โพธินิล
ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์นายคมโพธิ์ปาน
   

ผลการประกวดและได้ตัวแทนโรงเรียนเข้าประกวดสื่อการเรียนการสอนระดับเขต คือ

1. นายพงษ์ฤทธิ์ชุนลิ้ม
2. นางสาวอารียาเซ็นเชาวนิช
3. นางสาวนิพวรรณนาสมศรี
4. นางเปรมศรีน้อยยาโน

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: