ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รับสมัครครู

โรงเรียนกุหลาบวิทยา เปิดรับสมัครครู

ตำแหน่ง อัตรา คุณสมบัติ
ครูปฐมวัย 1
 • การศึกษาปริญญาตรี เอกปฐมวัย
 • มีใบประกอบวิชาชีพครู
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
* ติดต่อฝ่ายอนุบาล
ภาษาอังกฤษ 1
 • สอนได้ทั้งระดับประถมและมัธยม
ศิลปะ 1
 • การศึกษาปริญญาตรี ทางด้านศิลปะ
 • มีความสามารถทางด้านการวาดภาพ การประดิษฐ์
 • มีความคิดสร้างสรรค์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสต/เครื่องเสียง 1
 • การศึกษา ปวช. หรือปวส. ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • สามารถซ่อมบำรุงไฟฟ้า/ต่อวงจรไฟฟ้าได้

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
 2. ระเบียนแสดงผลการเรียน และปริญญาบัตรพร้อมถ่ายสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 3. บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านพร้อมถ่ายสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 5. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
ยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายสำนักอำนวยการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ติดต่อ
ฝ่ายอนุบาล
0 2266 5775 ต่อ 125
ฝ่ายวิชาการ
0 2266 5775 ต่อ 114