ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รับสมัครครู

โรงเรียนกุหลาบวิทยา เปิดรับสมัครครู

ตำแหน่ง อัตรา คุณสมบัติ
ครูปฐมวัย 1
  • การศึกษาปริญญาตรี เอกปฐมวัย
  • มีใบประกอบวิชาชีพครู
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
* ติดต่อฝ่ายอนุบาล
ภาษาอังกฤษ 1
  • สอนได้ทั้งระดับประถมและมัธยม

เอกสารประกอบการรับสมัคร

  1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
  2. ระเบียนแสดงผลการเรียน และปริญญาบัตรพร้อมถ่ายสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  3. บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านพร้อมถ่ายสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  5. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
ยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายสำนักอำนวยการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ติดต่อ
ฝ่ายอนุบาล
0 2266 5775 ต่อ 125
ฝ่ายวิชาการ
0 2266 5775 ต่อ 280