ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

English Efficiency Work shop

ว.ด.ปี (Date)เวลา (Time)กิจกรรม (Activity)สถานี่ (Area)หน่วยงาน (Host/Club)ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
ศ. 5 ต.ค. 2561
8.30-15.30
English Efficiency Work shop
โรงเรียนกุหลาบวิทยา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ได้จัดกิจกรรม English Efficiency Workshop ขึ้น  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอัญจลา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพครูในด้านการสื่อ