ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กีฬาสี

ว.ด.ปี (Date)เวลา (Time)กิจกรรม (Activity)สถานี่ (Area)หน่วยงาน (Host/Club)ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
ศ. 9 พ.ย. 2561
ตลอดวัน
กีฬาสี
โรงเรียนกุหลาบวิทยา
สุขศึกษาและพลศึกษา

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง

โรงเรียนกุหลาบวิทยา ได้จัดกิจกรรม "งานกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561" โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลามัยที่แข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภั