ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ค่ายลูกเสือ ชั้น ป.4 - ป.6

ว.ด.ปี (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานี่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
จ. 1 ต.ค. 2561 ถึง อ. 2 ต.ค. 2561
2 วัน 1 คืน
ค่ายลูกเสือ ชั้น ป.4 - ป.6
บ้านสวนยอแซฟ
กิจการนักเรียน

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6   เมื่อวันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2561  ณ ค่ายบ้านสวนยอแซฟ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม