ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

English Acting Out : News Report

กลุ่มสาระ: 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม English Acting Out ในหัวข้อ News Report เพื่อฝึกทักษะในการฟังและการพูด รวมถึงการตอบคำถามในสถานการณ์ต่าง ๆ และฝึกให้นักเรียนมีความกล้าในการแสดงออกจากบทบาทสมมติที่ได้รับอีกด้วย  โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นทุกสัปดาห์ในวันศุกร์ 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: