ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 1 (อนุบาล)

อ้างอิงโครงการ/งาน/กิจกรรม: 

กลุ่มสาระ: 

กิจกรรมนิเทศภายใน  ภาคเรียนที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ก.ค.  - 3 ส.ค.  2561  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ  และเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย โดยดำเนินการนิเทศทุกห้องเรียน เด็กๆสนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูเป็นอย่างดี

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: