ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การทดสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระ: 

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และบริษัทเสริมปัญญา จำกัด ได้ร่วมจัดโครงการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ครั้งที่ 33  และ การทดสอบความรู้วิชา GAT ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 372 คน การทดสอบดังกล่าวเป็นการทดสอบความสามารถในวิชาภาษาอังกฤษ  สามารถนำผลสอบไปเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศต่อไป 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: