ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

อ้างอิงโครงการ/งาน/กิจกรรม: 

กลุ่มสาระ: 

เนื่องด้วย สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  โรงเรียนกุหลาบวิทยา ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์  ในเรื่องของการแสดง เต้นประกอบเพลง เรื่อง บรรยากาศ  ระบบสุริยะจักรวาล ร่วมทั้งกิจกรรมทางวิชาการ  การประกวดโครงงาน การปฏิบัติการทดลอง 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: