ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

งานวิชาการเขต 1

อ้างอิงโครงการ/งาน/กิจกรรม: 

กลุ่มสาระ: 

กิจกรรมวิชาการเขต 1 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา  เพื่อให้เด็ก ๆ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานต่าง ๆ ได้รับความรู้จากการทำกิจกรรม และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ ในวัยเดียวกัน และเรียนรู้อย่างมีความสุข มีพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง:

  • เจริญ เอกร่าเริงแสน
  • นวลจันทร์ พะทำโล
  • นุชรีย์ ลาภจิตร์
  • อารีรัตน์ มั่นสกุล