ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

งานดุริยนาฏการสานเส้นศิลป์

อ้างอิงโครงการ/งาน/กิจกรรม: 

กลุ่มสาระ: 

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้จัดโครงการดุริยนาฎการสานเส้นศิลป์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561  เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การแสดงดนตรีไทย  ดนตรีสากล  การรำนาฏศิลป์  รวมถึงการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ  โดยโครงการดังกล่าวจัดให้มีการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี  ประกวดภาพถ่าย  ประกวด Custume  Design  และการประกวดร้องเพลง Acustic Band นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: