ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โครงการจัดทำหนังสือโครงงานวิทยาศาสตร์ของ สวทช.

           สวทช.ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำหนังสือโครงงานวิทยาศาสตร์ หัวข้อ Smart Farm,  Smart Energy , Smart Industry” ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย”  ระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2561    ณ อาคารศูนย์ประชุมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี

          โรงเรียนกุหลาบวิทยาได้รับเชิญให้ส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คุณครูอัมพาภรณ์ คุ้มมงคล คุณครูวีระพงศ์  สาธิตธรรมพร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 6 คน คือ นายศิรพล เอมทรัพย์   นายสรธัญ อินทรสมพงค์    นายปาฏิหาริย์ วานิชานันท์    นายปฏิพล ฉันทันต์  นายภิญโญ   สกุลมีเกียรติ  และนายธงชัย พันธุ์วงศา   โดยมี ดร.อัศวิน  หงส์สินทอง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: