ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ทุนเรียนดี (ต่อเนื่องจนจบช่วงชั้น)

ทุนมัธยมศึกษา (ต่อเนื่อง จนจบช่วงชั้น)

ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นโยบายมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีผลการเรียน สูงกว่า 3.50 จนจบช่วงชั้น ในภาคเรียนที่ 2 นี้ มีนักเรียนที่ได้รับทุนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 4 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  1. เด็กหญิงนรัชนันท์            เอี่ยมศิริ                    ชั้นม.1/1        
  2. เด็กหญิงสงกรานต์           ศรีสุขสวัสดิ์               ชั้นม.1/1        
  3. เด็กชายวงศธร                รติวิริยะพงศ์              ชั้นม.1/1        
  4. เด็กหญิงชไมพร              ตงประเสริฐ               ชั้นม.1/1       
  5. เด็กชายวัทธิกร               เหล่าอารักษ์พิบูล       ชั้นม.1/1 
  6. เด็กหญิงณัฐกาญจน์        ลิ้มอัครอังกูร              ชั้นม.1/1        

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  1. นางสาวนฤมล       ตั้งรัตนมงคล             ชั้นม.4/1        
  2. นางสาวชญานี      คุณากรอดุล              ชั้นม.4/1       
  3. นายธีรภัทร           วิบูลย์ศิริพงษ์            ชั้นม.4/1       
  4. นายธนบดี            ตั้งจิตเมตต์               ชั้นม.4/2       

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: