ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กิจกรรมวันลอยกระทง

อ้างอิงโครงการ/งาน/กิจกรรม: 

กลุ่มสาระ: 

แผนกอนุบาล ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ กิจกรรมที่กำหนดจัดมีดังนี้คือ ระบายสีภาพกระทง วาดภาพระบายสีวันลอยกระทง  ประกวดหนูน้อยนพมาศ และในวันนี้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันลอยกระทงด้วย

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: