ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ทัศนศึกษาศาสนสถาน มัธยมศึกษาปีที่2

อ้างอิงโครงการ/งาน/กิจกรรม: 

งานศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายจิตตาภิบาลจัดกิจกรรมทัศนศึกษาศาสนสถาน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 64 คน โดยได้ไปทำกิจกรรมที่วัดไตรมิตรวิทยาราม และมัสยิดฮารูณ กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักศาสนาพุทธ  คริสต์ และอิสลาม และสามารถอยู่ร่วมกับศาสนาอื่นได้อย่างดี และปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างถูกต้อง

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: