ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โครงการ Project Approach

อ้างอิงโครงการ/งาน/กิจกรรม: 

กลุ่มสาระ: 

    แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  Project Approach ขึ้นในระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ถึง 16 พฤศจิกายน 2561 โดยบูรณาการ STEM Education เข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: