ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ชั้นอนุบาล-ป.6

อ้างอิงโครงการ/งาน/กิจกรรม: 

งานคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนกุหลาบวิทยา จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่งามให้กับนักเรียน โดยเชิญพระวิทยากร พระครูสังฆรักษ์ ฐิตญาโน มาอบรมนักเรียนในหัวข้อ คุณธรรมความกตัญญู ความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: