ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นิเทศกัลยาณมิตร เขต 1

วันที่ 14-15 มกราคม 2562 โรงเรียนของฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 1 ได้จัดให้มีการนิเทศกัลยาณมิตร เขต 1 ขึ้น โดยมีคุณครูที่เข้ารับการนิเทศคือ คุณครูยุพา โพธิ์ทอง คุณครูจอมใจ โยตะสิงห์ คุณครูยุพา ชัชวาลพงศ์พันธ์ คุณครูธเนศ วินัยรักษ์ คุณครูอรวรรณ ตั้งมั่น คุณครูอรชพร อุบลนุช คุณครูรุ่งทิวา อสิพงษ์ คุณครูณภัทร์ สบายสมัย คุณครูชานนท์ ศรีธงชัย และคุณครูเปรมศรี น้อยยาโน

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: