ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Chinese Day

อ้างอิงโครงการ/งาน/กิจกรรม: 

กลุ่มสาระ: 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม Chinese Day ประจำปีการศึกษา 2561  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้นักเรียนได้รับทักษะการเรียนรู้ทางด้านภาษาจีน เกิดความตระหนักใฝ่เรียนรู้และร่วมสืบทอดวัฒนธรรมประพณีสำคัญดังกล่าว  โดยมีกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ  เช่น  การเชิดสิงโต การแสดงกังฟูและมวยจีน  ร้องเล่นเต้นเพลงจีน  และการประกวดคัดลายมือภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: