ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Adventure to Singapore Season 3

กลุ่มสาระ: 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ได้จัดโครงการ Adventure to Singapore Season 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 5-11 มีนาคม พ.ศ.2562 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาในประเทศสิงคโปร์  อีกทั้งยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม  โดยมีนักเรียนจาก 3 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่ โรงเรียนกุหลาบวิทยา  โรงเรียนภัทรวิทยา จ.ตาก  และโรงเรียนราชินี  รวม 19 คน  และมีครูร่วมเดินทางในครั้งนี้ รวม 3 ท่าน

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจ  และเปิดโอกาสให้บุตร-หลานของท่าน  เข้าร่วมโครงการดังกล่าวในครั้งนี้

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: