ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Open House

ว.ด.ปี (Date)เวลา (Time)กิจกรรม (Activity)สถานี่ (Area)หน่วยงาน (Host/Club)ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
ศ. 22 พ.ย. 2562
Open House
เวที
วิชาการปฐมวัย

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง

ฝ่ายปฐมวัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Open House ขึ้น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นงานที่เด็กๆ ทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 ได้แสดงศักยภาพบนเวทีประกอบเพลงต่างๆ ตามโครงกา