Submitted by infoklw on

โรงเรียนกุหลาบวิทยาจัดปฐมนิเทศผู้ปครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 เพื่อแจ้งนโยบายต่างๆ จากทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ การปฐมนิเทศในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนใหม่เป็นอย่างดี   

ประเภทข่าว
อ้างอิงปฏิทินกิจกรรม