ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พิธีลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

วันนี้ (19 กันยายน 2562) โรงเรียนกุหลาบวิทยาได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการและสถานศึกษาในการจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2562 กับวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาเอี่ยมละออ เพื่อการสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งการส่งอาจารย์มาจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน และการนำนักเรียนไปเรียนวิชาชีพระยะสั้นที่วิทยาลัย

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: