ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Cub Day กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง

อ้างอิงโครงการ/งาน/กิจกรรม: 

กองลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนกุหลาบวิทยาได้จัดกิจกรรม Cub Day ให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ระดับชั้น ป.1 - ป.3  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะให้กับเยาวชน ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบตลอดจนการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: