ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนกุหลาบวิทยาได้จัดกิจกรรม "กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562" ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านกีฬา การทำงานร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคี ความมีนำ้ใจเป็นนักีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: