ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

      โรงเรียนได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ขึ้นในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เพื่อเป็นการให้นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูเกษียณอายุราชการ  โดยในปีการศึกษานี้มีครูเกษียณอายุราชการ จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน คือคุณครูทวีศิลป์  จินตานนท์   คุณครูสุชาติ มนะเวช  คุณครูบังอร  ยี่สุ่นเทศ  คุณครูวิลาวัลย์  วิจารณ์  และคุณครูกรรณธิยา  เสริมทอง  โดยมีบาทหลวงพงศ์เทพ  ประมวลพร้อม ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และบาทหลวงศวง  วิจิตรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นเกียรติร่วมงานในพิธี โดยมีกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตจากคณะครูและนักเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: