ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ทดสอบความรู้พระคัมภีร์ "พระวรสารนักบุญมุทธิว"

ฝ่ายจิตตาภิบาลได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบความรู้พระคัมภีร์ พระวรสารนักบุญมัทธิว ที่ทางแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาลอัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นักเรียนของเราได้ผ่านการทดสอบ และได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน จำนวน 3 คน

และเหรียญทองแดง จำนวน 7 คน ดังมีรายชื่อ ต่อไปนี้

เกียรติบัตรเหรียญเงินระดับชั้น ป.3-4

     เด็กหญิงพิมพ์ชณิกานต์  ชาติกานนท์    ป.4/2

 

เกียรติบัตรเหรียญเงินระดับชั้น ม.1-3

     เด็กชายพงศธร   คูณสามัญ    ม.2/1

 

เกียรติบัตรเหรียญเงินระดับชั้น ม.4-6

     นายอารักษ์   ตั้งถาวร      ม.6/1

 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดงระดับชั้น ป.5-6

     1.เด็กชายดริยศิลป์   สุทธิคำภา   ป.6/2

     2.เด็กหญิงอรัญรัตน์   สุขถาวร     ป.6/2

     3.เด็กหญิงสุชีวา   หล่อเฟื่องธรรม   ป.6/2

 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดงระดับชั้น ม.1-3

     1.เด็กชายบุรินทร์    พัฒนโชติ   ม.1/1

     2.เด็กชายศรุตา     เอมทรัพย์    ม.2/1

     3.เด็กหญิงภคนันท์   ฉัตรศิริสกุล    ม.2/1

 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดงระดับชั้น ม.4-6

     1.นายธีรุตม์   ฉัตรศิริสกุล    ม.6/2

 

 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: