ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ชั้นอนุบาล- มัธยม5

กิจกรรมค่ายคุณธรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามให้กับนักเรียน โดยระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จัดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 หัวข้อความมีวินัยในการรักษาความสะอาด ระดับชั้นมัธยมจัดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 หัวข้อ การมีสติรู้เท่าทันสื่อ โดยได้เชิญพระวิทยากรทีมงานธรรมะอารมณ์ดี วัดยานนาวา มาให้การอบรมนักเรียน

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: