ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สายสัมพันธ์รั้วกุหลาบ ม.3

ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนกุหลาบวิทยา ได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ "สายสัมพันธ์รั้วกุหลาบ" เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563  ให้แก่นักเรียนชั้น ม.3  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างเพื่อน ความผูกพันที่มีต่อสถาบันและการแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดาและครูอาจารย์

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: