ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกาศ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19

ผู้โพสต์: 
ศักดิ์ศรี เจริญบุตร

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19

          ตามที่กระทรวงสาธารณะสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศให้ทุกโรงเรียนเฝ้าระวังเชื้อโรค ติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ โรงเรียนกุหลาบวิทยา ได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคดังกล่าวที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก โรงเรียนจึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ดังนี้

  1. ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แก่ ประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเก๊า มาเลเซีย เวียดนาม และประเทศหรือพื้นที่อื่นที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเพิ่มเติม(ถ้ามี)
  2. กรณีนักเรียนและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือพักรอเครื่องเพื่อเดินทางผ่าน (Transit) ไปยังประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 
    ก่อนเดินทางให้นักเรียนและผู้ปกครองแจ้งการเดินทางพร้อมเหตุผลหรือความจำเป็นดังกล่าวกับครูประจำชั้นให้รับทราบ เพื่อดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ให้หยุดเรียนและงดเข้าบริเวณโรงเรียน เพื่อการเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่กลับมาถึงประเทศไทย
  3. กรณีครูและบุคลากรที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือพักรอเครื่องเพื่อเดินทางผ่าน (Transit) ไปยังประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ก่อนเดินทางให้ครูและบุคลากรแจ้งการเดินทางพร้อมเหตุผลหรือความจำเป็นดังกล่าวกับผู้อำนวยการให้รับทราบ เพื่อดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ให้หยุดปฏิบัติงานและงดเข้าบริเวณโรงเรียน เพื่อการเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่กลับมาถึงประเทศไทย
  4. ถ้าหากพบมีภาวะเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19 ขอให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยทันที และต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลยืนยันว่าหายจากโรคดังกล่าวแล้ว
  5. รณรงค์ให้นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
  6. ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องให้บริการต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำสม่ำเสมอ
  7. มีการตรวจวัดไข้กับนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและผู้เข้ามาติดต่อภายในโรงเรียนทุกคนทุกวัน และจัดหาเจลล้างมือสำหรับฆ่าเชื้อโรคให้กับคณะครูและนักเรียนอย่างเพียงพอ

 

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

     ผู้อำนวยการ

โรงเรียนกุหลาบวิทยา

ภาพประกอบ: