ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
background

มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม

เรียนรู้และเติบโตด้วยคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก "รักเมตตา รับใช้"

โรงเรียนกุหลาบวิทยา โรงเรียนเอกชนสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปรัชญาของโรงเรียนกุหลาบวิทยา

"พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่ครบครันตามหลักศาสนา"

Contact

โปรแกรมการเรียน

ประถมศึกษา

 • แผนการเรียน Intensive English Program (IEP) เน้นการเรียนภาษาอังกฤษและเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
 • แผนการเรียน Intensive English Program Extra (IEP Extra) เรียนเหมือน IEP และเพิ่มการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากขึ้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 • แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งการเรียนนวัตกรรมที่เน้นการเป็นนักประดิษฐ์ คิดค้น ลงมือปฏิบัติ สร้างชิ้นงานด้วยตนเอง
 • แผนการเรียนศิลป์นวัตกรรม เน้นการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและนวัตกรรม โดยเรียนเน้นวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่หลักสูตรกำหนด และการเรียนนวัตกรรม เน้นการเป็นนักประดิษฐ์ คิดค้น ลงมือปฏิบัติ สร้างชิ้นงานด้วยตนเอง

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • แผนการเรียนศิลป์ นวัตกรรม
  1. เอกคำนวณ เน้นการเรียนคณิตศาสตร์
  2. เอกภาษาอังกฤษ เน้นภาษาอังกฤษ
  3. เอกภาษาจีน เน้นภาษาจีน
  4. เอกมัลติมีเดีย พัฒนาทักษะการถ่ายภาพ/การทำ Digital content/การทำหนังสั้น, MV

อนุบาล

 • เตรียมอนุบาล   อายุ 2 ขวบครึ่งขึ้นไป
 • อนุบาล 1  อายุ 3 ขวบเต็ม นับถึงวันที่ 15 พฤษภาคม