วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนกุหลาบวิทยา จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน เปี่ยมด้วยคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี สู่ความเป็นสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

แผนการเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1-6
1. Intensive English Program (IEP) เน้นการเรียนภาษาอังกฤษ
2. Intensive English Program Extra (IEP Extra) เรียนเหมือน IEP และเพิ่มการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการเรียนนวัตกรรม การเป็นนักประดิษฐ์ คิดค้น
2. ศิลป์นวัตกรรม เน้นการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและนวัตกรรม

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
1. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ศิลป์ นวัตกรรม 1) เอกคำนวณ เน้นการเรียนคณิตศาสตร์ 2) เอกภาษาอังกฤษ เน้นภาษาอังกฤษ 3) เอกภาษาจีน เน้นภาษาจีน 4) เอกมัลติมีเดีย