รับสมัครนักเรียน   

 

 1. การรับสมัคร
  รับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • แผนการเรียน Intensive English Program (IEP) เน้นการเรียนภาษาอังกฤษและเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
  • แผนการเรียน Intensive English Program Extra (IEP Extra) เรียนเหมือน IEP และเพิ่มการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากขึ้น

   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  • แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
   จัดการเรียนการสอนเน้นการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป รวมทั้งการเรียนนวัตกรรมที่เน้นการเป็นนักประดิษฐ์ คิดค้น ลงมือปฏิบัติ สร้างชิ้นงานด้วยตนเอง
  • แผนการเรียนศิลป์นวัตกรรม
   จัดการเรียนการสอนเน้นการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและนวัตกรรม โดยเรียนเน้นวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่หลักสูตรกำหนด และการเรียนนวัตกรรม เน้นการเป็นนักประดิษฐ์ คิดค้น ลงมือปฏิบัติ สร้างชิ้นงานด้วยตนเอง

   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
   จัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
  • แผนการเรียนศิลป์ นวัตกรรม
   - เอกคำนวณ เน้นการเรียนคณิตศาสตร์
   - เอกภาษาอังกฤษ เน้นภาษาอังกฤษ
   - เอกภาษาจีน เน้นภาษาจีน
   - เอกมัลติมีเดีย พัฒนาทักษะการถ่ายภาพ/การทำ Digital content/การทำหนังสั้น, MV

    
 2. ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาล 1-3

  2.1 เตรียมอนุบาล   อายุ 2 ขวบครึ่งขึ้นไป
  2.2 อนุบาล 1  อายุ 3 ขวบเต็ม นับถึงวันที่ 15 พฤษภาคม
  2.3 ขายใบสมัคร ติดต่อที่ห้องธุรการในวันทำการ

   
 3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 4
  ขายใบสมัคร ติดต่อที่ห้องธุรการในวันทำการ

   
 4. การรับสมัคร/ขายใบสมัคร
  4.1 ซื้อใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ
  4.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครชั้นเตรียมอนุบาล ดังนี้
       -  รับสมัครชั้นเตรียมอนุบาล ชาย- หญิง (รับจำนวนจำกัด)
       -  อายุ 2 ขวบครึ่ง (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม)
       -  ยื่นใบสมัครและสอบสัมภาษณ์ตามวันที่กำหนดในใบสมัคร
  4.3 ปีการศึกษา 2565
       1. อนุบาล 1-3 รับสมัครนักเรียน ชาย หญิง อายุ 3 ขวบขึ้นไป
       2. ชั้น ป.1-ป.6 และ ม.2-ม.3
       3. ชั้น ม.1 และ ม.4

   
 5. กำหนดสอบ
  5.1 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาล 1-3 ยื่นใบสมัคร และสัมภาษณ์ ตามวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสมัคร
  5.2 ชั้น ป.1-ม.4 ยื่นใบสมัคร สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตามวันเวลาที่กำหนดในใบสมัคร

   
 6. วิชาที่สอบ
  6.1 ป.1-ป.3 ทดสอบ 4 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และจริยธรรม
  6.2 ป.4-ม.3 ทดสอบ 6 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาจีน และจริยธรรม
  6.3 ชั้น ม.4 ทดสอบ 6 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และจริยธรรม

   
 7. การประกาศผลสอบ
  7.1  ชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 ทราบผลทันทีหลังการสัมภาษณ์
  7.2  ชั้น ป.1 - ม.4 ประกาศผลสอบหลังจากสอบ 3-5 วันทำการ ทราบผลสอบได้ที่หน้าห้องธุรการ และทางเว็บไซต์  www.klw.ac.th
   
 8. หลักฐานการสมัคร ชั้นเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 4
  8.1  ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนแล้ว (พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่าย)
  8.2  สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครพร้อมตัวจริง (ตัวจริงคืนให้) (เฉพาะ อ.1-ป.1)
  8.3  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา-มารดา พร้อมตัวจริง (ตัวจริงคืนให้)
  8.4  ใบแสดงรับศีลล้างบาป (เฉพาะผู้ที่เป็นคาทอลิก)
  8.5  ใบรับรอง/หนังสือรับรอง
          8.5.1  หนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาชั้นอนุบาล 3 สำหรับนักเรียนที่สอบเข้าประถมศึกษาปีที่ 1
          8.5.2  ใบรับรอง (ปพ.7) หรือสำเนา ปพ.6 (อย่างใดอย่างหนึ่ง) สำหรับนักเรียนที่สอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4
  8.6  รูปถ่ายชนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน (ติดในใบสมัครให้เรียบร้อย)
  8.7  แฟ้มสะสมผลงานหรือสำเนาเกียรติบัตร
  8.8  ใบรับรองแพทย์/บัตรสุขภาพ (เฉพาะชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 เท่านั้น)

   
 9. การยื่นใบสมัคร
  ยื่นที่ห้องธุรการ ตามวันเวลาที่ระบุในใบสมัคร

   
 10. การประกาศผลสอบ
  10.1  ชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 ทราบผลทันทีหลังการสัมภาษณ์
  10.2  ชั้น ป.1 - ม.4 ประกาศผลสอบหลังจากสอบ 3-5 วันทำการ ทราบผลสอบได้ที่หน้าห้องธุรการ และทางเว็บไซต์  www.klw.ac.th

   
 11. การมอบตัว
  นักเรียนที่สอบผ่านทุกระดับชั้น พบผู้อำนวยการพร้อมมอบตัวและชำระเงิน ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศผลสอบ

   
 12. การแจ้งย้ายจากโรงเรียนเดิม
  นักเรียนต้องเตรียม ปพ.1, ปพ.6, ปพ.8 (โดยนำมาให้ในวันมอบตัว)

   
 13. เอกสารประกอบการย้ายสถานศึกษา
  13.1  สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง
  13.2  รูปถ่ายชุดนักเรียนอย่างถูกต้องขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 

วิธีการสมัครเข้าเรียน

ติดต่อที่ห้องธุรการ โทร 02-266-5775