Submitted by infoklw on

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 บาทหลวง ดร.ฉลองรัฐ สังขรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุหลาบวิทยา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก 3 รายการ ได้แก่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การแข่งขันคัดลายมือเขต 1 และการแข่งขันกีฬาเชื่อความสัมพันธ์เขต 1

ฝ่าย