Submitted by infoklw on

เด็กชายธัชชัย เซียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการคัดลายมือภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รายการ การแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 14 จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566

ฝ่าย