ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันวิทยาศาสตร์

ว.ด.ปี (Date)เวลา (Time)กิจกรรม (Activity)สถานี่ (Area)หน่วยงาน (Host/Club)ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
ศ. 17 ส.ค. 2561
08.30-15.40 น.
วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนกุหลาบวิทยา
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ให้นักเรียนมาร่วมกิจกรรมในคาบที่ครูในสาระสอน

เอกสารประกอบ

ข่าวใช้อ้างอิง

เนื่องด้วย สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  โรงเรียนกุหลาบวิทยา ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์  ในเรื่องของการแสดง เต้นประกอบเพลง เรื่อง บรรยากาศ  ระบบสุริยะจักรวาล ร่วมทั้งกิจกรรมทางวิชาการ