ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เกียรติบัตรงานวิชาการ โรงเรียนพระแม่มารี

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและสุนทรียภาพ ครั้งที่ 6 โรงเรียนพระแม่มารี

โรงเรียนพระแม่มารี ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและสุนทรียภาพ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 13 – 14 ธันวาคม  2561 โรงเรียนกุหลาบวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. รายการการประดิษฐ์บายศรีปากชาม   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ช่วงชั้นที่ 4

          1.  นางสาวลักษิกา            หนุ่มชัยภูมิ                ม.6/3

          2.  นางสาวอรจิรา             เจริญวานิชชานนท์      ม.6/3

          3.  นางสาววราภรณ์          เมืองตั๋น                     ม.6/3

               โดยการฝึกซ้อมของ คุณครูเย็นกมล จันทร์ทน

2. คัดลายมือภาษาจีน            

        1.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ช่วงชั้นที่ 2      เด็กหญิงแอลไบรท์  ธีรกานต์  ลี    ป.5/3

        2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ช่วงชั้นที่ 1      เด็กชายวงศธร       ไทยใหญ่        ป.3/1

           โดยการฝึกซ้อมของ คุณครูวรรษมน    โลกานุวัตรเสถียร และคุณครูสิรินทรา หมื่นลาง

3. การใช้โปรแกรม Paint Brush ช่วงชั้นที่ 1         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

       1.  เด็กชายสุเมธี               นิธิกมลสุนทร     ป.3/2

       2.  เด็กชายกลวัชร             กันติยางกูร       ป.3/3

             โดยการฝึกซ้อมของ คุณครูนิพวรรณ นาสมศรี

4.  การใช้โปรแกรม Powerpoint Presentation ช่วงชั้นที่ 2          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

      1.  เด็กหญิงไข่มุก              แซ่ซุน             ป.6/2

      2.  เด็กหญิงซาร่า              อาแบซามิส       ป.6/2

             โดยการฝึกซ้อมของ คุณครูสมพงษ์  มัณฑะจิตร์

5.  วาดภาพระบายสี ช่วงชั้นที่ 1

      1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         เด็กหญิงสุชนา              จงอติเรกลาภ     ป.3/2

      2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         นางสาวปรัชญา             มูลมองมี            ม.4/1

          โดยการฝึกซ้อมของ คุณครูอำไพ    พลขันธ์

6.   ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ช่วงชั้นที่ 4

      1.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       นายกันตวัฒน์             สอนสังข์              ม.4/1                              

      2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      นางสาวกชกร              ทุมาภา                ม.6/1

             โดยการฝึกซ้อมของ คุณครูแก้วตา  ฉ่ำมิ่งขวัญ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: