ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562 กองลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนกุหลาบวิทยา ได้จัดให้มีการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ณ ค่ายบ้านสวนยอแซฟ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: