ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ทัศนศึกษาม.1-ม.3

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 204 คน ไปทัศนศึกษา ณ ศุนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนได้เรียนรู้การประกอบอาชีพทำการเกษตรแบบผสมผสานจากภูมิปัญญาไทยด้านการเกษตร และเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติ เช่น การทำว่าวไทย การเพาะถั่วงอก การทำขนมลูกชุบ ขนมช่อม่วง และขนมรังไร เป็นต้น

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: