ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกวดสื่อ นวัตกรรม เขต 1

วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2562)  โรงเรียนของฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 1 ได้จัดโครงการประกวดสื่อ นวัตกรรม เขต 1 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาด้านการใช้สื่อเพื่อการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนกุหลาบวิทยา มีคุณครูที่เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการประกวดสื่อ จำนวน 4 ท่าน ได้รับเกียรติบัตร ดังนี้

1. นางสาวรุ่งทิวา  อสิพงษ์          

รองชนะเลิศอันดับ 2      เกียรติบัตรเหรียญเงิน     ประเภทสื่อประดิษฐ์       ระดับประถมศึกษา

2. นางเย็นกมล     จันทร์ทน

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง                                  ประเภทสื่อประดิษฐ์       ระดับมัธยมศึกษา

3. นายศักดิ์ศรี       เจริญบุตร

รองชนะเลิศอันดับ 1      เกียรติบัตรเหรียญทอง    ประเภทสื่อเทคโนโลยี     ระดับประถมศึกษา

4. นายสมพงษ์      มัณฑะจิตร์

เกียรติบัตรเหรียญเงิน                                           ประเภทสื่อเทคโนโลยี     ระดับมัธยมศึกษา

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: