ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ทัศนศึกษาม.ปลสย

โรงเรียนนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 162 คน ไปทัศนศึกษาตามสถานที่แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562  ได้แก่ สถานประกอบการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พิพิธภัณฑ์ศิริราช สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และบริษัท บีอีซี – เทโร เรดิโอ จำกัด สุนทรีย์แลนด์ ปั้นโอ่งรัตนโกสินทร์  เจพาร์ค และ Space Inspirium เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมจากสถานการณ์จริง นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย สามารถนำไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ต่อไป

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: