ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การรับหนังสือ สมุด ประจำปีการศึกษา 2563 และการเรียนบทเรียนออนไลน์

ผู้โพสต์: 
ศักดิ์ศรี เจริญบุตร

 

28 เมษายน 2563

เรื่อง การรับหนังสือเรียน – สมุด ประจำปีการศึกษา 2563 และการเรียนบทเรียนออนไลน์

เรียน ท่านผู้ปกครองทุกระดับชั้นทราบ

     ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่18 มีนาคม เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

     จากประกาศดังกล่าว โรงเรียนจึงไม่สามารถเปิดเรียนตามกำหนดการเดิมได้ จึงมีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนให้กับนักเรียน โดยจะเริ่มการเรียนตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป (รายละเอียดจะแจ้งผ่านทางไลน์ห้องเรียน) อนึ่ง โรงเรียนขอแจ้งกำหนดการวันที่ผู้ปกครองมารับหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ประกอบการเรียนแบบออนไลน์ในกรณีที่ผู้ปกครองได้ชำระค่าหนังสือแล้ว ส่วนกรณีที่ผู้ปกครองยังไม่ได้ชำระค่าหนังสือ สามารถติดต่อชำระได้ที่ห้องการเงินในวัน และเวลาราชการ กำหนดการวันรับหนังสือแบบเรียน แบ่งออกเป็นตามระดับชั้น ดังต่อไปนี้

1. ชั้น ป.1 , ป.2 , ป.5 , ป.6 วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.

2. ชั้น ป.3 , ป.4 , ม.1 , ม.2 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.

3. ชั้น ม.3 – ม.6 วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.

หมายเหตุ

1. เพื่อเป็นการรณรงค์เรื่องการงดใช้ถุงพลาสติก ขอให้ท่านผู้ปกครองนำถุงผ้าหรือกระเป๋าเพื่อนำมาใส่หนังสือเรียน

2. ขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง สวมหน้ากากอนามัย ผ่านจุดคัดกรองของโรงเรียนด้วยการวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และปฏิบัติตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคมตามจุดที่โรงเรียนกำหนดไว้

3. กรณีที่มีบุตรต่างระดับชั้น ผู้ปกครองสามารถมารับในวันเดียวกันได้ แต่หากจะรับแทนผู้ปกครองท่านอื่น ขอให้นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนามายื่นในวันมารับหนังสือด้วย

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(บาทหลวงศวง วิจิตรวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกุหลาบวิทยา