ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การลดหย่อนค่าเทอมและการรับอาหารเสริม(นม)

ผู้โพสต์: 
อรรถพล ลิ้มวรรธนะ

ประกาศ เรื่อง การลดหย่อนค่าเทอมและการรับอาหารเสริมนม

โรงเรียนขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การลดหย่อนค่าเทอม และการรับอาหารเสริม(นม) ให้ท่านผู้ปกครองรับทราบ ดังนี้

1) สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทำให้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป ผู้ปกครองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์เช่นนี้ ดังนั้น โรงเรียนกุหลาบวิทยาขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน โดยลดหย่อนค่าเทอมเป็นจำนวนเงิน 2,500 บาทของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 นี้ โดยผู้ปกครองที่ประสบความเดือดร้อนจริง ๆ สามารถลงทะเบียนขอรับการลดหย่อนค่าเทอมนี้ได้ที่ห้องการเงินของโรงเรียน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันสุดท้ายของการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. (ขอสงวนไว้สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับทุนเรียนดีและทุนพี่น้อง บุตรคนที่ 2,3,4 ... สำหรับบุตรคนแรกมีสิทธิ์ขอรับการลดหย่อนครั้งนี้ได้)

2) จากสถานการณ์ดังกล่าวนี้ โรงเรียนก็ประสบปัญหาด้านการเงินเช่นกัน เนื่องจากการค้างชำระค่าเทอมทั้งค่าเทอมเก่า ค่าเทอมปัจจุบัน การผ่อนผันค่าเทอม และการไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ จึงขอความกรุณาจากผู้ปกครองที่สามารถชำระค่าเทอมได้ โปรดให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนเพื่อจะสามารถนำเงินนี้มาบริหารจัดการภายในโรงเรียน เช่น เงินเดือนคุณครูบุคลากร และพนักงานของโรงเรียน และการซ่อมบำรุงอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ เป็นต้นทั้งนี้ตามกำลังของผู้ปกครองจะชำระเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระบางส่วนก็ได้ ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ โดยท่านสามารถดำเนินการชำระค่าเทอมได้ตามปกติที่ห้องการเงินในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. หรือโอนเข้าบัญชีของโรงเรียน (บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี โรงเรียนกุหลาบวิทยา เลขที่บัญชี 013-296625-3) และแจ้งหลักฐานการชำระมาที่ห้องการเงิน ที่เบอร์โทรศัพท์ 06-1953-8818 หรือLine ID : klw.acc62

3) จากโครงการอาหารเสริม(นม)ที่นักเรียนได้รับ เพื่อให้นักเรียนสามารถได้รับประทานอาหารเสริม(นม)ได้ ตามปกติ แม้จะพักอยู่ที่บ้าน โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อนมกล่องเพื่อความสะดวกในการรับประทาน จำนวนคนละ 30 กล่อง จึงแจ้งให้กับผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 มารับนมได้ที่โรงเรียนตามวันเวลาดังต่อไปนี้

  • อนุบาล และ ป.1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 13.00 น.
  • ป.2– ป.4 วันที่ 28 พฤษภาคม2563 เวลา 09.00 – 13.00 น. 
  • ป.5 และ ป.6 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 13.00 น.

ขอให้ท่านผู้ปกครองนำถุงพลาสติกหรือกระเป๋าสำหรับใส่นมกล่องมาด้วย

4) สำหรับผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะรับบริการตัดชุดนักเรียนเพิ่มเติมในระดับชั้นต่าง ๆ สามารถมาติดต่อ กับร้านค้าได้ที่โรงเรียนในวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

โรงเรียนกุหลาบวิทยา
22/5/2563