ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รางวัลแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ในวันที่ 1 กันยายน 2560 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัลมาดังนี้

  1. นางสาวนวลอนงค์   พลภักดี ชั้นม.5/2  ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทการแข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ
  2. นางสาวอารามาทา  กินโด    ชั้นม.5/1  ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันอ่านบทความภาษาอังกฤษ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: