ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เรียนรู้กับวิทยากรท้องถิ่น

อ้างอิงโครงการ/งาน/กิจกรรม: 

กิจกรรมเรียนรู้กับวิทยากรท้องถิ่น "การพับกระดาษไหว้เจ้า" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 สถานที่ ห้องประชุมอาคารกุหลาบ นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการพับกระดาษเงินกระดาษทองในรูปแบบต่างๆ 

โดยวิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา อาจารย์บุนนาค ภัทรพงศ์มณี

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง: